Ontwikkeling collegesite: wachten op concrete actie op het terrein

Begin 2019 waren de resultaten gekend van de uitgebreide informatie- en consultatieronde omtrent stadsvernieuwingsproject PPS Kortrijkstraat. “De geformuleerde opmerkingen situeerden zich vooral rond het thema mobiliteit in en rond de projectzone enerzijds en de voorziene groeninvulling op de site anderzijds”, zegt schepen Vincent Byttebier (CD&V).

Het stadsbestuur besliste met een extern bureau in zee te gaan om antwoorden en suggesties op de observaties te formuleren en daarmee opnieuw naar de onderhandelingstafel met de voorkeursbieder te trekken. 

Informatie- en consultatieronde 

Van september tot en met december 2018 liep een ruime informatieronde met de diverse betrokken stakeholders. Er werden in totaal 17 presentaties georganiseerd waarmee ongeveer 300 mensen zijn bereikt. Ook de ruimere bevolking werd mee bij het project betrokken en ingelicht via de stadswebsite, sociale media, een expo tijdens de kerstmarkt (140 bezoekers) en twee specifiek voor de Tieltenaars georganiseerde infomomenten (75 bezoekers). 

In totaal zijn er 310 vragen, opmerkingen of suggesties geformuleerd, waarvan 190 inhoudelijk verschillend. De uitgedrukte observaties hadden hoofzakelijk betrekking op de thema’s mobiliteit en groen. 

Die sloegen dan enerzijds op de mobiliteitsafwikkeling en verkeersstromen binnen de site alsook de ontsluiting van het projectgebied binnen de ruimere centrumomgeving; anderzijds behelsden ze een verdere vergroening van het ontwerp en de optimalisering van de open ruimte. 

Mobiliteit: 

– binnen het projectgebied: 

o het conflict tussen zachte weggebruiker en gemotoriseerd verkeer aan de laad- en loszone; 

o de invulling van de fietsboulevard richting Kortrijkstraat waarbij parkeren en fietsen op één as staan ingetekend. 

– ontsluiting van het projectgebied langsheen de Ieperstraat. 

Groen: 

– te weinig bijkomende groene ruimte; 

– onvoldoende uitgesproken link met het Paterspark. 

Studie 

In maart besloot het stadsbestuur om studiebureau Omgeving (Antwerpen & Gent) aan te stellen om het project opnieuw te bekijken, specifiek vanuit de tijdens de informatieronde geformuleerde opmerkingen. Van maart tot juni liepen diverse sessies tijdens dewelke mogelijke pistes zijn bekeken om een antwoord te bieden aan de ongerustheden van de Tieltenaars. 

Die resulteerden deze zomer uiteindelijk in een studie die bestaat uit 3 delen: 

– een quickscan met een historische evolutie, een ruimtelijke analyse van het projectgebied en een screening van bestek en BAFO (Best and Final Offer) van stadsvernieuwingsproject Kortrijkstraat en bestaande visies; 

– visievorming en beeldkwaliteit; 

– aanbevelingen. 

Het gevoerde onderzoek en de overlegmomenten leidden tot het formuleren van aanbevelingen die de kwaliteit van het voorliggende ontwerp vergroten. 

Binnen het hoofdstuk aanbevelingen zijn enkel adviezen meegegeven die binnen de lopende BAFO-procedure nog mogelijk zijn. Het zijn geen kant-en-klare oplossingen maar aanbevelingen die aanleiding geven tot verder onderzoek, uit te voeren door de ontwerpers van de Collegesite. De diverse aanbevelingen zijn thematisch geordend maar zijn uiteraard sterk verweven en onderling gerelateerd. 

Thematische aanbevelingen: 

1. heldere gebouwenensembles: onder meer met de suggestie om een verschuiving en clustering van gebouwen binnen de projectzone te realiseren 

Het parkgebouw vervult een strategische rol als begrenzer van het stadspark én tegelijkertijd begrenzer van de tuin tussen parkgebouw en Patersklooster. 

Het studiebureau stelt voor om het parkgebouw in westelijke richting op te schuiven om directer in dialoog te gaan met het Patersklooster. Daardoor ontstaat een vloeiende overgang van boulevard naar stadspark. 

Het parkgebouw moet een alzijdig gebouw worden dat zowel aan de noord- als de zuidzijde levendige activiteiten biedt. Daardoor wordt de sociale controle versterkt en werkt het gebouw als een stapsteen binnen de winkelwandellus. 

2. bewegingsstromen binnen de Collegesite: bovengronds de nadruk op de zachte weggebruiker ingebed in een conflictvrije indeling; herlokalisatie van de laad- en loszone 

Het hoogteverschil vanaf het Patersklooster tot de Kortrijkstraat is perfect fietstoegankelijk. Omgeving doet de aanbeveling om de vloerpassen alsook de pas van de ondergrondse parking te herbekijken om een fiets- en integrale toegankelijkheid te garanderen, ook op de winkelwandellus. De complexe trappenhelling wordt zo geschrapt. De winkelwandellus laat toe dat alle zachte weggebruikers naast mekaar de ruimte gebruiken zonder in conflict te treden. 

Het fietsparkeren dient bovengronds te gebeuren om een duurzame mobiliteit te creëren waarbij voldoende fietsstallingen voorzien worden. 

Het bovengronds parkeren langs de fietsas veroorzaakte een potentieel gevaarlijk conflict en wordt maximaal ondergronds gebracht. De vraag tot beperkt bovengronds parkeren bij het Dienstencentrum wordt opgevangen via een parkeerpocket in het binnengebied, die los staat van de fietsverbinding. 

De locatie van het inpandig laden en lossen is wat ongelukkig en doet afbreuk aan de kwaliteit van de publieke ruimte. Voorstel is om het laden en lossen voor de nieuwe retail langs de kant van de Kortrijkstraat te voorzien (in plaats van langs de Ieperstraat). In de Kortrijkstraat dienen ook de bestaande winkels immers nog steeds via vrachtvervoer verder beleverd te worden. 

De ondergrondse bebouwing wordt maximaal voorzien onder de bovengrondse bebouwing. Hierbij wordt voorgesteld om de parking te verschuiven richting Kortrijkstraat. 

3. echt groen: herdimensioneren van de ondergrondse parking om meer ‘echt groen’ te kunnen realiseren 

De ondergrondse parkeergarage wordt maximaal geconcentreerd onder de bebouwing. Daardoor komt er meer ruimte vrij voor écht groen, groen in volle grond en bijgevolg ruimte voor hemelwaterinfiltratie. 

Het parkgebouw wordt als écht parkgebouw in het stadspark geplaatst. Het stadspark wordt dan doorgetrokken richting noorden en fungeert als begrenzer van de winkelwandellus. 

De winkelwandellus wordt vergroend door het verder doortrekken van het stadspark richting noorden. Daarnaast wordt gesuggereerd om de toegang via de Kortrijkstraat te vergroenen dankzij een groene ‘pleinzone’. 

Aan de randen worden groene overgangen gemaakt met de aanpalende bebouwing. Zo wordt het trage netwerk doorheen de Collegesite gekoppeld aan een groene dooradering. 

Aanvraag projectsubsidie stadsvernieuwingsprojecten Vlaamse Overheid 

Op 24 april 2019 diende het stadsbestuur bij de Vlaamse overheid een nieuwe aanvraag in voor een projectsubsidie in het kader van de oproep naar stadsvernieuwingsprojecten binnen het Vlaams Fonds voor (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen. 

Bij een projectsubsidie kunnen financiële middelen toegekend worden voor de effectieve realisatie van het stadsvernieuwingsproject. De projectsubsidie heeft enkel betrekking op het publieke aandeel in het project. 

In juni kon het stadsbestuur het project PPS Collegesite samen met de aanbevelingen van studiebureau Omgeving voorstellen en verdedigen bij de voltallige jury Stadsvernieuwing 2019. Momenteel kijken we reikhalzend uit naar de beslissing van de nieuwe Vlaamse minister. 

Vervolgstappen 

De aanbevelingen vanuit de studie maken momenteel het onderwerp uit van gesprekken met THV Kortrijkstraat, de zgn. ‘voorkeursbieder’ van stadsvernieuwingsproject PPS Kortrijkstraat (in de volksmond ‘Collegesite’). 

Daarbij wordt nagetrokken of de geformuleerde suggesties inpasbaar zijn in het huidige voorstel, en dat zowel technisch, juridisch als financieel zonder afbreuk te doen aan het door de stad uitgeschreven bestek en de ingediende offerte (winnende ontwerp). 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *